• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2567

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
🌼 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) ร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญา
สืบสานประเพณีอันดีงาม บูรณาการเรียนรู้สู่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้นเป็นปีแรกภายในโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง
การบูรณาการ
💕 วิชาสังคม >>> วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
🧫 วิชาวิทยาศาสตร์ >>> สาร และสมบัติของสาร
🕯️ วิชาคณิตศาสตร์ >>> รูปร่าง และรูปทรง
2nd Home 🏡
S A F E ♥ T R U S T ♥ C O N F I D E N T

© 2024 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool