• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
🏫อบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
👉โดย..อาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู

คลิกชมภาพกิจกรรมอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


© 2024 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool