• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลยุทธ์

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โรงเรียนได้กำหนดกลยุทธ์ดำเนินงาน  5  กลยุทธ์  ดังนี้

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  และการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยคำนึงถึงศักยภาพของสมองและความแตกต่างของเด็กแต่ละคน 

มีโครงการดำเนินงาน  ดังนี้

 1. โครงการวิถีไทย   วิถีพุทธ
 2. โครงการสานสัมพันธ์  ผู้ปกครอง  และชุมชน
 3. โครงการพัฒนาห้องสมุด
 4. โครงการจัดหา  และพัฒนาสื่อ  และอุปกรณ์  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
 5. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
 6. โครงการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
 7. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาการจัดประสบการณ์  และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

มีโครงการดำเนินงาน  ดังนี้

 1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยโครงการ 
 2. โครงการพัฒนาสื่อ  ICT
 3. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็ก
 4. โครงการพลังงานมือน้อยลดโลกร้อน
 5. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
 6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
 7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
 8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
 9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา  และพลศึกษา
 11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ
 12. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ  และเทคโนโลยี
 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ
 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 3. โครงการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กโรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่  (นะ  สุวรรณวงศ์)

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาครู – ครูพี่เลี้ยง  และบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น  และมีคุณธรรม  จริยธรรม 

มีโครงการดำเนินงาน  ดังนี้

 1. โครงการประกวดผลงานครู  และครูพี่เลี้ยง 
 2. โครงการครูดีในดวงใจ
 3. โครงการพัฒนาครู – ครูพี่เลี้ยง
 4. โครงการสวัสดิการบุคลากร
 5. โครงการนิเทศภายในระดับประถมศึกษา

กลยุทธ์ที่  4 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

มีโครงการดำเนินงาน  ดังนี้

 1. โครงการจัดทำ  และเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
 2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  และมุ่งเน้นระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

มีโครงการดำเนินงาน  ดังนี้

 1. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล
 2. โครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
 3. โครงการห้องเรียนลูกห้องเรียนแม่
 4. โครงการจัดนิทรรศการผลงานประจำปีการศึกษา
 5. โครงการกีฬาประดู่เกมส์
 6. โครงการบัณฑิตน้อยอนุบาล 3 

© 2024 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool