• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิสัยทัศน์

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ  สุวรรณวงศ์) มีคุฯภาพการเรียนรู้ และคณลักษณะอันถึงประสงค์สอดคล้องกับมาตราฐานการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่เน้นระบบประกันคุณภาพการศึกษาใช้เทคโนโลยี แหล่งที่เรียนรู้ที่เหมาะสมกับความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เป้าหมาย

ระดับปฐมวัย

 1. เด็กมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตามวัย
 2. เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจและด้านสังคมเหมาะสมตามวัย
 3. เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรกำหนดและตามจุดเน้นของโรงเรียน
 4. เด็กมีทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
 5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
 6. โรงเรียนมีปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานด้านปฐมวัยที่มีคุณภาพและเพียงพอ
 7. เด็กด้อยโอกาส  เด็กพัฒนาการช้าได้รับการดูและ เอาใจใส่อย่างถึงทุกคน

ระดับประถมศึกษา

 1. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย
 2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ ในระดับ ดี-ดีมาก
 3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรกำหนด และตามจุดเน้นของโงเรียน
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
 5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาจีน และทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับ ดี- ดีมาก
 6. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน และพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
 7. โรงเรียนมีปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ และเพียงพอ
 8. เด็กด้อยโอกาส และเรียนรู้ช้าได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างทั่วถึงทุกคน

© 2024 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool